chúc mừng ngày 8/3

 abcfhjikụ

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Tiếng Việt – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: …..phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

I. Chính tả (5 điểm) – 20 phút

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Hai anh em (TV-T1) trang 141, gồm đề bài và đoạn viết: “Đêm hôm ấy, …… vào phần của anh”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tập làm văn (5 điểm) (thời gian 30 – 35 phút)

Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 – 5 câu ) kể về một con vật nuôi mà em thích.

Gợi ý:

1/ Em thích con vật nuôi nào nhất ?

2/ Hình dáng, màu lông, đặc điểm nổi bật của con vật?

3/ Con vật đó thường ăn gì, biết làm gì ?

4/ Con vật ấy có ích lợi gì ? Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên:…………………………………………………………………………..

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

ĐỌC HIỂU – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: 20 phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

 1. Đọc thầm đoạn văn sau:

 

CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG

 

Sáng nay, trên đường đi học, Lâm gặp một bà cụ già, mái tóc bạc phơ, đứng trên hè phố. Có lẽ bà cụ muốn sang đường nhưng không sang được. Dưới lòng đường, xe cộ đi lại nườm nượp.

Lâm đến bên bà cụ và nói :

-Bà cầm tay cháu, cháu sẽ dắt bà sang đường.

 1. Bà cụ mừng quá, run run cầm lấy tay Lâm. bà cháu qua đường. Người, xe bỗng như chậm lại để nhường đường cho hai ba cháu.

 

B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Lâm gặp ai trên đường đi học ?

A. Lâm gặp bà ngoại.

B. Lâm gặp một bà cụ già.

C. Lâm gặp một ông cụ.

Câu 2 : Bà cụ muốn làm gì ?

A. Bà cụ muốn sang bên kia đường.

B. Bà cụ muốn đi xe buýt.

C. Bà cụ muốn tìm nhà người thân.

Câu 3 : Bạn Lâm có điểm gì đáng khen ?

A. Bạn Lâm dắt bà cụ qua đường.

B. Bạn Lâm biết giúp đỡ người già yếu.

C. Cả hai ý trả lời trên đều đúng.

Câu 4 : Trong các từ sau từ nào là từ chỉ hoạt động ?

A. Viết bài.

B. Ngoan ngoãn.

C. Học sinh.

Câu 5 : Câu “ Mái tóc bà cụ bạc phơ ” được viết theo mẫu câu nào ?

A. Ai làm gì ?

B. Ai thế nào ?

C. Ai là gì ?

Câu 6 : Viết một câu theo mẫu: Ai làm gì?

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên:...........................................................................................................

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG

TRƯỜNG TH LĂNG TÔ

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI

Môn : Tiếng việt: Lớp 2

Năm học : 2018 – 2019

 

Phần: Đọc thành tiếng ( 5 điểm)

I. Đề bài

*Giáo viên cho học sinh bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 40 tiếng/phút 1 trong 5 bài tập đọc sau:

1. Bài 1: Bà cháu - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 100 .

2. Bài 2: Sự tích cây vú sữa - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 109 - 110

 1. Bài 3: Hai anh em . - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 137
 • 4. Bài 4: Con chó nhà hàng xóm. SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 146

5. Bài 5: Tìm ngọc. - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 157

 

II. Hướng dẫn chấm

* Đọc đúng thời gian, to rõ ràng, diễn cảm, không mắc lỗi, đạt điểm tối đa: 5 điểm.

*Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút)

- Đọc từ trên 1 phút đến 2 phút trừ từ 0.25 đền 0.5 điểm.

- Đọc quá 2 phút: trừ 0.5 đến 1 điểm.

- HS đọc sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm ( Nếu học sinh mắc cùng một lỗi như âm vần thanh..nhiều lần chỉ trừ 1 lần điểm).

* Ngắt nghỉ hơi không đúng ở các dấu câu, cụm từ chưa rõ nghĩa:

- Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: - 0,25 điểm

- Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: -0.5 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CUỐI HKI

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

I. Đọc hiểu ( 5 điểm ):

CÂU 1 (0,75đ)

CÂU 2 (0,75đ)

CÂU 3 (0,75đ)

CÂU 4 (0,75đ)

CÂU 5 (1đ)

CÂU 6 (1đ)

B

A

 

C

A

B

 

 

II. Chính tả: ( 5 điểm)

- Viết đúng chính tả toàn bài: 4 điểm,

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ trình bày đúng đoạn văn đạt: 1 điểm.

- Mỗi lỗi trong bài viết: (sai; lẫn phụ âm đầu hoặc vần; thanh; không viết hoa đúng quy định; ...) trừ 0,25 điểm.

- Nếu sai 1 lỗi chính tả thông thường ( phụ âm đầu, vần, dấu thanh ) nhiều lần giống nhau chỉ trừ một lần và trừ 0,25 điểm.

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn ... tuỳ mức độ có thể trừ toàn bài 0.5 điểm.

III. Tập làm văn ( 5 điểm )

- Đúng nội dung yêu cầu của đề bài : 5 điểm.

- Bài viết rõ ràng, mạch lạc, sinh động, dùng từ có chọn lọc thì đạt điểm tối đa.

- Chữ viết rõ ràng sạch sẽ, không quá 5 lỗi chính tả. Bài viết mạch lạc, dùng từ khá chính xác, biết sử dụng các kiểu câu phù hợp, linh hoạt thì được 4 điểm.

- Bài viết lủng củng, câu văn luộm thuộm, dùng từ thiếu chính xác tuỳ mức độ GV trừ điểm cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Toán – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: 40phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Kết quả của phép tính 23 – 7 là:

A. 26 B. 16 C. 17

Câu 2 : 70cm = … dm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm

A. 1dm B. 70dm C. 7dm

Câu 3: Viết số tròn chục thích hợp vào chỗ trống

0

10

 

30

 

 

60

 

 

90

 

 

Câu 4: x – 18 = 34. Giá trị của x

 1. A. = 52 B. x = 42 C. x = 16

Câu 5: Viết số thích hợp vào 81 kg - 15kg = …….

Câu 6: Tháng 12 có … ngày

A. 31 ngày B. 30 ngày C. 7 ngày

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

98 < … < 100

Câu 8: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số và số hạng thứ hai là 60. Tổng là:

A. 70 B. 61 C. 60

Câu 9: Đặt tính rồi tính

66 + 18

37 + 7

100 – 24

91 – 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10

a. Tìm x

b. Tính:

17 + x = 95

70 – 20 + 10 =

 

 

 

 

Câu 11: Thùng to chứa 72l nước mắm, thùng bé ít hơn thùng to 15l nước mắm. Hỏi thùng bé chứa bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12: Trong hình bên có:

a) … hình tam giác.

b)… hình tứ giác.

 

 

 

PHÒNG GD - ĐT ĐAM RÔNG HƯỚNG DẪN CHẤM

TRƯỜNG TH LĂNG TÔ MÔN: TOÁN – LỚP 2

 

Từ câu 1 đến câu 8 làm đúng mỗi câu đạt: 0,5 điểm

 

CÂU 1: B

CÂU 2: C

CÂU 3:

20, 40, 50, 70, 80

CÂU 4: A

CÂU 5: 66 kg

CÂU 6: A

CÂU 7: 99

CÂU 8: A

 

Câu 9. ( 2 điểm ) Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Câu 10. (1 điểm) Làm đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm

Câu 11 ( 2 điểm ) Làm đúng lời giải 0,5 điểm, phép tính 1 điểm, đáp số 0,5 điểm

Thùng bé có số lít nước mắm là:

72-15 = 57 (lit)

Đáp số: 57 lít nước mắm

 

Câu 12. ( 1 điểm )

a/ 2 hình tam giác ( 0,5 đ)

b/ 4 hình tứ giác ( 0,5 đ)

 

 

 

 

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Tiếng Việt – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: …..phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

I. Chính tả (5 điểm) – 20 phút

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Hai anh em (TV-T1) trang 141, gồm đề bài và đoạn viết: “Đêm hôm ấy, …… vào phần của anh”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tập làm văn (5 điểm) (thời gian 30 – 35 phút)

Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 – 5 câu ) kể về một con vật nuôi mà em thích.

Gợi ý:

1/ Em thích con vật nuôi nào nhất ?

2/ Hình dáng, màu lông, đặc điểm nổi bật của con vật?

3/ Con vật đó thường ăn gì, biết làm gì ?

4/ Con vật ấy có ích lợi gì ? Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên:…………………………………………………………………………..

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

ĐỌC HIỂU – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: 20 phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

 1. Đọc thầm đoạn văn sau:

 

CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG

 

Sáng nay, trên đường đi học, Lâm gặp một bà cụ già, mái tóc bạc phơ, đứng trên hè phố. Có lẽ bà cụ muốn sang đường nhưng không sang được. Dưới lòng đường, xe cộ đi lại nườm nượp.

Lâm đến bên bà cụ và nói :

-Bà cầm tay cháu, cháu sẽ dắt bà sang đường.

 1. Bà cụ mừng quá, run run cầm lấy tay Lâm. bà cháu qua đường. Người, xe bỗng như chậm lại để nhường đường cho hai ba cháu.

 

B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Lâm gặp ai trên đường đi học ?

A. Lâm gặp bà ngoại.

B. Lâm gặp một bà cụ già.

C. Lâm gặp một ông cụ.

Câu 2 : Bà cụ muốn làm gì ?

A. Bà cụ muốn sang bên kia đường.

B. Bà cụ muốn đi xe buýt.

C. Bà cụ muốn tìm nhà người thân.

Câu 3 : Bạn Lâm có điểm gì đáng khen ?

A. Bạn Lâm dắt bà cụ qua đường.

B. Bạn Lâm biết giúp đỡ người già yếu.

C. Cả hai ý trả lời trên đều đúng.

Câu 4 : Trong các từ sau từ nào là từ chỉ hoạt động ?

A. Viết bài.

B. Ngoan ngoãn.

C. Học sinh.

Câu 5 : Câu “ Mái tóc bà cụ bạc phơ ” được viết theo mẫu câu nào ?

A. Ai làm gì ?

B. Ai thế nào ?

C. Ai là gì ?

Câu 6 : Viết một câu theo mẫu: Ai làm gì?

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên:...........................................................................................................

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG

TRƯỜNG TH LĂNG TÔ

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI

Môn : Tiếng việt: Lớp 2

Năm học : 2018 – 2019

 

Phần: Đọc thành tiếng ( 5 điểm)

I. Đề bài

*Giáo viên cho học sinh bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 40 tiếng/phút 1 trong 5 bài tập đọc sau:

1. Bài 1: Bà cháu - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 100 .

2. Bài 2: Sự tích cây vú sữa - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 109 - 110

 1. Bài 3: Hai anh em . - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 137
 • 4. Bài 4: Con chó nhà hàng xóm. SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 146

5. Bài 5: Tìm ngọc. - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 157

 

II. Hướng dẫn chấm

* Đọc đúng thời gian, to rõ ràng, diễn cảm, không mắc lỗi, đạt điểm tối đa: 5 điểm.

*Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút)

- Đọc từ trên 1 phút đến 2 phút trừ từ 0.25 đền 0.5 điểm.

- Đọc quá 2 phút: trừ 0.5 đến 1 điểm.

- HS đọc sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm ( Nếu học sinh mắc cùng một lỗi như âm vần thanh..nhiều lần chỉ trừ 1 lần điểm).

* Ngắt nghỉ hơi không đúng ở các dấu câu, cụm từ chưa rõ nghĩa:

- Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: - 0,25 điểm

- Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: -0.5 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CUỐI HKI

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

I. Đọc hiểu ( 5 điểm ):

CÂU 1 (0,75đ)

CÂU 2 (0,75đ)

CÂU 3 (0,75đ)

CÂU 4 (0,75đ)

CÂU 5 (1đ)

CÂU 6 (1đ)

B

A

 

C

A

B

 

 

II. Chính tả: ( 5 điểm)

- Viết đúng chính tả toàn bài: 4 điểm,

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ trình bày đúng đoạn văn đạt: 1 điểm.

- Mỗi lỗi trong bài viết: (sai; lẫn phụ âm đầu hoặc vần; thanh; không viết hoa đúng quy định; ...) trừ 0,25 điểm.

- Nếu sai 1 lỗi chính tả thông thường ( phụ âm đầu, vần, dấu thanh ) nhiều lần giống nhau chỉ trừ một lần và trừ 0,25 điểm.

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn ... tuỳ mức độ có thể trừ toàn bài 0.5 điểm.

III. Tập làm văn ( 5 điểm )

- Đúng nội dung yêu cầu của đề bài : 5 điểm.

- Bài viết rõ ràng, mạch lạc, sinh động, dùng từ có chọn lọc thì đạt điểm tối đa.

- Chữ viết rõ ràng sạch sẽ, không quá 5 lỗi chính tả. Bài viết mạch lạc, dùng từ khá chính xác, biết sử dụng các kiểu câu phù hợp, linh hoạt thì được 4 điểm.

- Bài viết lủng củng, câu văn luộm thuộm, dùng từ thiếu chính xác tuỳ mức độ GV trừ điểm cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Toán – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: 40phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Kết quả của phép tính 23 – 7 là:

A. 26 B. 16 C. 17

Câu 2 : 70cm = … dm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm

A. 1dm B. 70dm C. 7dm

Câu 3: Viết số tròn chục thích hợp vào chỗ trống

0

10

 

30

 

 

60

 

 

90

 

 

Câu 4: x – 18 = 34. Giá trị của x

 1. A. = 52 B. x = 42 C. x = 16

Câu 5: Viết số thích hợp vào 81 kg - 15kg = …….

Câu 6: Tháng 12 có … ngày

A. 31 ngày B. 30 ngày C. 7 ngày

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

98 < … < 100

Câu 8: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số và số hạng thứ hai là 60. Tổng là:

A. 70 B. 61 C. 60

Câu 9: Đặt tính rồi tính

66 + 18

37 + 7

100 – 24

91 – 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10

a. Tìm x

b. Tính:

17 + x = 95

70 – 20 + 10 =

 

 

 

 

Câu 11: Thùng to chứa 72l nước mắm, thùng bé ít hơn thùng to 15l nước mắm. Hỏi thùng bé chứa bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12: Trong hình bên có:

a) … hình tam giác.

b)… hình tứ giác.

 

 

 

PHÒNG GD - ĐT ĐAM RÔNG HƯỚNG DẪN CHẤM

TRƯỜNG TH LĂNG TÔ MÔN: TOÁN – LỚP 2

 

Từ câu 1 đến câu 8 làm đúng mỗi câu đạt: 0,5 điểm

 

CÂU 1: B

CÂU 2: C

CÂU 3:

20, 40, 50, 70, 80

CÂU 4: A

CÂU 5: 66 kg

CÂU 6: A

CÂU 7: 99

CÂU 8: A

 

Câu 9. ( 2 điểm ) Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Câu 10. (1 điểm) Làm đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm

Câu 11 ( 2 điểm ) Làm đúng lời giải 0,5 điểm, phép tính 1 điểm, đáp số 0,5 điểm

Thùng bé có số lít nước mắm là:

72-15 = 57 (lit)

Đáp số: 57 lít nước mắm

 

Câu 12. ( 1 điểm )

a/ 2 hình tam giác ( 0,5 đ)

b/ 4 hình tứ giác ( 0,5 đ)

 

 

 

 

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Tiếng Việt – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: …..phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

I. Chính tả (5 điểm) – 20 phút

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Hai anh em (TV-T1) trang 141, gồm đề bài và đoạn viết: “Đêm hôm ấy, …… vào phần của anh”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tập làm văn (5 điểm) (thời gian 30 – 35 phút)

Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 – 5 câu ) kể về một con vật nuôi mà em thích.

Gợi ý:

1/ Em thích con vật nuôi nào nhất ?

2/ Hình dáng, màu lông, đặc điểm nổi bật của con vật?

3/ Con vật đó thường ăn gì, biết làm gì ?

4/ Con vật ấy có ích lợi gì ? Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên:…………………………………………………………………………..

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

ĐỌC HIỂU – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: 20 phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

 1. Đọc thầm đoạn văn sau:

 

CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG

 

Sáng nay, trên đường đi học, Lâm gặp một bà cụ già, mái tóc bạc phơ, đứng trên hè phố. Có lẽ bà cụ muốn sang đường nhưng không sang được. Dưới lòng đường, xe cộ đi lại nườm nượp.

Lâm đến bên bà cụ và nói :

-Bà cầm tay cháu, cháu sẽ dắt bà sang đường.

 1. Bà cụ mừng quá, run run cầm lấy tay Lâm. bà cháu qua đường. Người, xe bỗng như chậm lại để nhường đường cho hai ba cháu.

 

B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Lâm gặp ai trên đường đi học ?

A. Lâm gặp bà ngoại.

B. Lâm gặp một bà cụ già.

C. Lâm gặp một ông cụ.

Câu 2 : Bà cụ muốn làm gì ?

A. Bà cụ muốn sang bên kia đường.

B. Bà cụ muốn đi xe buýt.

C. Bà cụ muốn tìm nhà người thân.

Câu 3 : Bạn Lâm có điểm gì đáng khen ?

A. Bạn Lâm dắt bà cụ qua đường.

B. Bạn Lâm biết giúp đỡ người già yếu.

C. Cả hai ý trả lời trên đều đúng.

Câu 4 : Trong các từ sau từ nào là từ chỉ hoạt động ?

A. Viết bài.

B. Ngoan ngoãn.

C. Học sinh.

Câu 5 : Câu “ Mái tóc bà cụ bạc phơ ” được viết theo mẫu câu nào ?

A. Ai làm gì ?

B. Ai thế nào ?

C. Ai là gì ?

Câu 6 : Viết một câu theo mẫu: Ai làm gì?

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên:...........................................................................................................

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG

TRƯỜNG TH LĂNG TÔ

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI

Môn : Tiếng việt: Lớp 2

Năm học : 2018 – 2019

 

Phần: Đọc thành tiếng ( 5 điểm)

I. Đề bài

*Giáo viên cho học sinh bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 40 tiếng/phút 1 trong 5 bài tập đọc sau:

1. Bài 1: Bà cháu - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 100 .

2. Bài 2: Sự tích cây vú sữa - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 109 - 110

 1. Bài 3: Hai anh em . - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 137
 • 4. Bài 4: Con chó nhà hàng xóm. SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 146

5. Bài 5: Tìm ngọc. - SGK HDH –TV2 tập 1 Trang 157

 

II. Hướng dẫn chấm

* Đọc đúng thời gian, to rõ ràng, diễn cảm, không mắc lỗi, đạt điểm tối đa: 5 điểm.

*Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút)

- Đọc từ trên 1 phút đến 2 phút trừ từ 0.25 đền 0.5 điểm.

- Đọc quá 2 phút: trừ 0.5 đến 1 điểm.

- HS đọc sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm ( Nếu học sinh mắc cùng một lỗi như âm vần thanh..nhiều lần chỉ trừ 1 lần điểm).

* Ngắt nghỉ hơi không đúng ở các dấu câu, cụm từ chưa rõ nghĩa:

- Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: - 0,25 điểm

- Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: -0.5 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CUỐI HKI

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

I. Đọc hiểu ( 5 điểm ):

CÂU 1 (0,75đ)

CÂU 2 (0,75đ)

CÂU 3 (0,75đ)

CÂU 4 (0,75đ)

CÂU 5 (1đ)

CÂU 6 (1đ)

B

A

 

C

A

B

 

 

II. Chính tả: ( 5 điểm)

- Viết đúng chính tả toàn bài: 4 điểm,

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ trình bày đúng đoạn văn đạt: 1 điểm.

- Mỗi lỗi trong bài viết: (sai; lẫn phụ âm đầu hoặc vần; thanh; không viết hoa đúng quy định; ...) trừ 0,25 điểm.

- Nếu sai 1 lỗi chính tả thông thường ( phụ âm đầu, vần, dấu thanh ) nhiều lần giống nhau chỉ trừ một lần và trừ 0,25 điểm.

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn ... tuỳ mức độ có thể trừ toàn bài 0.5 điểm.

III. Tập làm văn ( 5 điểm )

- Đúng nội dung yêu cầu của đề bài : 5 điểm.

- Bài viết rõ ràng, mạch lạc, sinh động, dùng từ có chọn lọc thì đạt điểm tối đa.

- Chữ viết rõ ràng sạch sẽ, không quá 5 lỗi chính tả. Bài viết mạch lạc, dùng từ khá chính xác, biết sử dụng các kiểu câu phù hợp, linh hoạt thì được 4 điểm.

- Bài viết lủng củng, câu văn luộm thuộm, dùng từ thiếu chính xác tuỳ mức độ GV trừ điểm cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Toán – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: 40phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Kết quả của phép tính 23 – 7 là:

A. 26 B. 16 C. 17

Câu 2 : 70cm = … dm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm

A. 1dm B. 70dm C. 7dm

Câu 3: Viết số tròn chục thích hợp vào chỗ trống

0

10

 

30

 

 

60

 

 

90

 

 

Câu 4: x – 18 = 34. Giá trị của x

 1. A. = 52 B. x = 42 C. x = 16

Câu 5: Viết số thích hợp vào 81 kg - 15kg = …….

Câu 6: Tháng 12 có … ngày

A. 31 ngày B. 30 ngày C. 7 ngày

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

98 < … < 100

Câu 8: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số và số hạng thứ hai là 60. Tổng là:

A. 70 B. 61 C. 60

Câu 9: Đặt tính rồi tính

66 + 18

37 + 7

100 – 24

91 – 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10

a. Tìm x

b. Tính:

17 + x = 95

70 – 20 + 10 =

 

 

 

 

Câu 11: Thùng to chứa 72l nước mắm, thùng bé ít hơn thùng to 15l nước mắm. Hỏi thùng bé chứa bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12: Trong hình bên có:

a) … hình tam giác.

b)… hình tứ giác.

 

 

 

PHÒNG GD - ĐT ĐAM RÔNG HƯỚNG DẪN CHẤM

TRƯỜNG TH LĂNG TÔ MÔN: TOÁN – LỚP 2

 

Từ câu 1 đến câu 8 làm đúng mỗi câu đạt: 0,5 điểm

 

CÂU 1: B

CÂU 2: C

CÂU 3:

20, 40, 50, 70, 80

CÂU 4: A

CÂU 5: 66 kg

CÂU 6: A

CÂU 7: 99

CÂU 8: A

 

Câu 9. ( 2 điểm ) Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Câu 10. (1 điểm) Làm đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm

Câu 11 ( 2 điểm ) Làm đúng lời giải 0,5 điểm, phép tính 1 điểm, đáp số 0,5 điểm

Thùng bé có số lít nước mắm là:

72-15 = 57 (lit)

Đáp số: 57 lít nước mắm

 

Câu 12. ( 1 điểm )

a/ 2 hình tam giác ( 0,5 đ)

b/ 4 hình tứ giác ( 0,5 đ)

 

 

 

 

Trường Tiểu học Lăng Tô

Lớp 2…….

Họ tên…………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: Tiếng Việt – LỚP 2

Năm học : 2018 - 2019

Thời gian: …..phút

Điểm

NGƯỜI CHẤM

 

 

 

 

 

 

I. Chính tả (5 điểm) – 20 phút

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Hai anh em (TV-T1) trang 141, gồm đề bài và đoạn viết: “Đêm hôm ấy, …… vào phần của anh”